;

Gebirgsforschung - Forschungsberichte

PECSRL 2016

BORSDORF Axel - STÖTTER Johann - PAULI Harald (eds.)

Mountains, uplands, lowlands. European landscapes from an altitudinal perspective. O. Bender, J. Baumgartner, K. Heinrich, H. Humer-Gruber, B. Scott & T. Töpfer (eds.)

Reihe: Gebirgsforschung - Forschungsberichte, Band: 7

Erscheinungsjahr: 2016
ISBN13: 978-3-7001-8025-8
€ 29,00
permAfrost.

BORSDORF Axel - STÖTTER Johann - RUTZINGER Martin - HEINRICH Kati (Eds.)

Austrian Permafrost Research Initiative. Final Report

Reihe: Gebirgsforschung - Forschungsberichte, Band: 6

Erscheinungsjahr: 2014
ISBN13: 978-3-7001-7578-0
€ 21,00
Forschen im Gebirge

BORSDORF Axel

Reihe: Gebirgsforschung - Forschungsberichte, Band: 5

Erscheinungsjahr: 2013
ISBN13: 978-3-7001-7461-5
€ 29,00
Managing Alpine Future II

BORSDORF Axel - STÖTTER Johann - VEULLIET Eric (Eds.)

"Inspire and drive sustainable mountain regions". Proceedings of the Innbruck Conference November 21-23, 2011

Reihe: Gebirgsforschung - Forschungsberichte, Band: 4

Erscheinungsjahr: 2011
ISBN13: 978-3-7001-7153-3
€ 29,00
Managing Alpine Future

BORSDORF Axel - STÖTTER Johann - VEULLIET Eric (Eds.)

Proceedings of the Innsbruck Conference October 15-17, 2007

Reihe: Gebirgsforschung - Forschungsberichte, Band: 2

Erscheinungsjahr: 2009
ISBN13: 978-3-7001-6571-2
€ 24,95
Internationale Gebirgsforschung

BORSDORF Axel - GRABHERR Georg (Hg.)

Reihe: Gebirgsforschung - Forschungsberichte, Band: 1

Erscheinungsjahr: 2007
ISBN13: 978-3-7001-3837-2
€ 15,00